Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) opisujú spôsob získavania, používanie a ďalšie nakladanie s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania http://www.ideus.sk  (ďalej ako „webové rozhranie“).

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je dôležitou záležitosťou. Z toho dôvodu sú pripravené tieto Zásady, v ktorých sú upravené základné zásady spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb podľa čl. II. bod 2.2 týchto Zásad.

S ohľadom na citlivosť predmetných informácií odporúčame, aby si každá Dotknutá osoba tento dokument prečítala a ubezpečila sa, že jej osobné údaje budú spracúvané výlučne v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne.

I.

Úvodné ustanovenia

1.1          Tieto Zásady sú vyhotovené pre internetovú stránku www.ideus.sk.

1.2          Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov pre webovú stránku www.ideus.sk je obchodná spoločnosť Molinari, s.r.o., so sídlom Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 763 110, DIČ: 2022361836, bankový účet vedený v: Československá obchodná banka, a.s.,  č. ú. v tvare IBAN:  SK3575000000004027980094 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Tieto zásady sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) prevádzkovateľa a stanovujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a návštevníka alebo zákazníka, predmet a dobu spracúvania, povahu a účel spracúvania, typ osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.3          Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť získané údaje podľa článku II bod 2.6. týchto Zásad tretím osobám. Prevádzkovateľ je tak oprávnený urobiť len na základe zmluvného vzťahu s takouto treťou osobou.

II.

Ochrana osobných údajov a ochrana osobnosti

2.1          Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o GDPR“).

2.2          Návštevník internetovej stránky www.ideus.sk, potenciálny člen alebo člen figuruje v pozícii dotknutej osoby (ďalej ako „Dotknutá osoba“).

2.3          Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

2.4          Osobné údaje predstavujú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä, nie však výlučne:

 • identifikačné údaje ( meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do používateľského konta),
 • kontaktné údaje (napr. adresa bydliska alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa),
 • ďalšie údaje (napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, času a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie).

2.5          Prevádzkovateľ pri spracovaní a využívaní údajov dotknutej osoby dodržiava ustanovenia zákona o GDPR. Získané osobné údaje prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a využíva výhradne za účelom dodania produktu pre Dotknutú osobu dohodnuté jednou z foriem uvedených v bode 2.6 tohto článku Zásad a podpisom Zmluvy o spolupráci, ako aj za účelom oboznámenia Dotknutej osoby s ponukou Prevádzkovateľa na poskytnutie ďalších služieb.

               Predmetom spracúvania sú len také osobné údaje, ktoré rozsahom zodpovedajú účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie.

               Prevádzkovateľ získava nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko dotknutej osoby,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mailovú adresu.

2.6          Prevádzkovateľ získava osobné údaje:

 1. a) vyplnením objednávkového formulára v zmysle VOP na webovej stránke www.ideus.sk,
 2. b) pri zriadení používateľského účtu,
 3. c) pri zriadení používateľského účtu spojeného s vernostným programom,
 4. d) na základe telefonického rozhovoru,
 5. e) na základe osobnej konzultácie zo zástupcami, resp. osobami oprávnenými na takúto činnosť
 6. f) pri uplatnení nárokov z kúpnej zmluvy alebo objednávky produktu,
 7. g) pri návšteve a používaní webového rozhrania prostredníctvom súborov cookies podľa čl. III bod 3.6 týchto Zásad.

2.7          Doba používania získaných osobných údajov je:

 1. a) v prípade osobných údajov získaných od Dotknutých osôb je doba ich používania 2 roky od doby ich získania.

2.8          Účelom, na ktorý sa využívajú osobné údaje sú:

 1. a) plnenie na základe kúpnej zmluvy za účelom dodania produktu,
 2. b) plnenie z právnych nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo zodpovednosti za vady,
 3. c) založenie a vedenie používateľského účtu,
 4. d) zasielanie reklamných noviniek, zľavových akcií, vernostných akcií a pod.,
 5. e) zasielanie obchodných oznámení a zasielanie informácií spojených s priamym marketingom,
 6. f) tvorba a vedenie databázy klientov.

2.9          Osobné údaje sú Prevádzkovateľom plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov prijatím primeraných technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Bezpečnostné opatrenia zaisťujú ochranu osobných údajov s úrovňou bezpečnosti primeranej riziku, ktoré predstavuje spracúvanie pre práva Dotknutých osôb a s ohľadom na zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania. Prevádzkovateľ pritom zohľadňuje najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a povahu, rozsah a účely spracúvania, s cieľom zabrániť náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, neoprávnenému poskytnutiu, zverejneniu osobných údajov, neoprávnenému prístupu k nim alebo akejkoľvek inej operácii. Prevádzkovateľ podľa potreby monitoruje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, tak aby bolo zabezpečené, že spracúvanie je v súlade s požiadavkami podľa GDPR.

2.10       Ochrana osobnosti prislúcha každej Dotknutej osobe.

2.11       Každá osoba, ktorá bude v kontakte so zaslanými osobnými údajmi Dotknutej osoby, je povinná dbať na dodržiavanie ochrany osobnosti, ako aj na dodržiavanie ochrany osobných údajov tak, aby v zmysle platného právneho poriadku nedošlo k ich porušeniu.

2.12       Každá Dotknutá osoba berie na vedomie tieto Zásady, ako aj VOP a súhlasí s ich obsahom.

III.

Ochrana osobných údajov pri spracúvaní cookies

3.1          Príjemcom osobných údajov je Prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený poskytnúť osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám podľa článku I bod 1.3. týchto Zásad.

3.2          Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies platia všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov uvedené v týchto Zásadách, ako aj vo VOP.

3.3          Účelom spracúvania osobných údajov pri spracovaní cookies je:

               - analýza návštevnosti,

               - personalizácia reklám,

               - prihlasovacie údaje dotknutej osoby,

               - skutočnosť o udelení, resp. neudelení súhlasu s používaním cookies,

               - vykonávania používateľskej podpory,

               - zlepšovanie služieb Prevádzkovateľa vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

3.4          Právny základ spracúvania osobných údajov je zakotvený v článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ako aj § 14 ods. 2 Zákona o GDPR, na základe ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely definované v článku II bod 3.3 týchto Zásad.

3.5          Súbory cookie, ktoré sa používajú na webovej stránke www.ideus.sk, je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy podľa dĺžky uchovávania predmetného cookie.

               Krátkodobé, tzv. „session cookies,“ sú cookies dočasného charakteru a zostávajú uložené vo webovom prehliadači Dotknutej osoby iba dovtedy, kým Dotknutá osoba webový prehliadač nezavrie.

               Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“, sú cookies dlhodobého charakteru, ktoré zostávajú uložené v zariadení Dotknutej osoby dlhšie než v prípade session cookies alebo zostávajú uložené v zariadení Dotknutej osoby dovtedy, kým ich Dotknutá osoba manuálne neodstráni, pričom čas ponechania súborov cookie v zariadení Dotknutej osoby závisí od nastavenia samotného cookie a od nastavenia webového prehliadača.

3.6          Webové rozhranie využíva tieto cookies:

 • cookies prvej strany – cookies sú priradené k doméne www.ideus.sk, môžu byť dočasné alebo trvalé.

Patria tu:

 • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu vo webovom rozhraní, zaznamenávajú využívanie základných funkcií, nijako Dotknutú osobu neidentifikujú,
 • výkonnostné cookies – slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počtu návštev, času stráveného na webovom rozhraní a pod.), údaje získané týmito cookies sú anonymné,
 • cookies tretích strán – cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména www.ideus.sk, a to aj keď sa Dotknutá osoba nachádza na www.ideus.sk, tieto cookies umožňujú analyzovať www.ideus.sk a zobrazovať Dotknutej osobe reklamu na mieru.

Patria tu:

 • funkčné cookies – slúžia na personalizáciu obsahu pomocou zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie pod., ich prostredníctvom sa získavajú a spracúvajú osobné údaje,
 • cielené a reklamné cookies – slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich, ich prostredníctvom sa získavajú a spracúvajú osobné údaje. Informácie o tom, ako Dotknutá osoba využíva www.ideus.sk, takto získané informácie je možné sprístupniť 3. osobám z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

3.7          V otázke ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ poukazuje aj na VOP.

3.8          Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získa prostredníctvom súborov cookies sa spracúvajú na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby, ktorý Dotknutá osoba udeľuje na základe poskytnutia súhlasu na používanie súborov cookies.

3.9          Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať aj v prípade, že Dotknutá osoba ďalej používa webové rozhranie aj po tom, čo Dotknutá osoba bola na spracovanie týchto osobných údajov upozornená.

IV.

Súbory cookie

4.1          Cookie je informácia uložená v počítači Dotknutej osoby priamo webovou stránkou, ktorú Dotknutá osoba navštívila.

               V niektorých webových prehliadačoch je cookie uložený ako malý súbor. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača, mobilu alebo do iného zariadenia Dotknutej osoby, ktorým navštívi predmetnú webovú stránku.

4.3          Cookies zvyčajne obsahujú nastavenia webových stránok, ako napríklad preferovaný jazyk alebo polohu.

4.4          Cookies môžu obsahovať rôzne informácie vrátane osobných údajov, ktorými možno Dotknutú osobu identifikovať (ako napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo). Tieto informácie sa však môžu uložiť iba v prípade, že ich Dotknutá osoba sama poskytla. Webové stránky nemôžu získať žiadne údaje, ktoré Dotknutá osoba sama neposkytla a zároveň nemôžu pristupovať k iným súborom, ktoré sú uložené v počítači Dotknutej osoby.

4.5          V prípade používania predvolených  nastavení pre cookies, všetky tieto činnosti sú pre Dotknutú osobu neviditeľné. Dotknutá osoba nevie, že webová stránka nastavuje cookie, alebo že webový prehliadač, ktorý používa Dotknutá osoba, odosiela webovej stránke jej cookies. Dotknutá osoba môže zmeniť nastavenia webového prehliadača tak, aby bola upozorňovaná pred uložením cookies, alebo aby sa všetky uložené cookies pri zatvorení webového prehliadača vymazali.

4.6          Súbory cookie sú užitočné, pretože slúžia najmä na analýzu návštevnosti webových stránok a na zaistenie vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si informácie o Dotknutej osobe pre ďalšiu návštevu daných webových stránok. Súbory cookie nemôžu preskúmavať počítač Dotknutej osoby ani iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

4.7          Nastavenia cookies:

               Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môže Dotknutá osoba jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé webové stránky. V takom prípade však nie je možné zaručiť, že si všetky oblasti webovej stránky zachovajú určenú funkciu.

4.8          Vymazanie a blokovanie cookies:

               Postup pri vymazaní a blokovaní cookies:

               - internetový prehliadač Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

               - internetový prehliadač Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

               - internetový prehliadač Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

               - internetový prehliadač Opera: help.opera.com

               - internetový prehliadač Safari: support.apple.com

               Ak Dotknutá osoba používa iný webový prehliadač, na vymazanie a blokovanie cookies je nutné navštíviť funkciu „Pomoc“ vo webovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

4.9          Na webovej stránke www.ideus.sk sa používajú cookies Google Analytics.

               Internetová stránka www.ideus.sk používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači Dotknutej osoby a prostredníctvom ktorých sa umožňuje analýza používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky používateľmi vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam sa ukladajú.

               Na tejto internetovej stránke bola aktivovaná anonymizácia IP adries, takže IP adresa používateľov Googlu sa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenáša celá IP adresa a tam sa skracuje.

               Na základe poverenia Prevádzkovateľom tejto webovej stránky Google tieto informácie použije, aby vyhodnotil používanie webovej stránky používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na webovej stránke, aby Prevádzkovateľovi webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná webovým prehliadačom Dotknutej osoby sa v rámci služby Google Analytics nespojí s inými údajmi od Googlu.

               Ukladaniu súborov cookie môže Dotknutá osoba zabrániť náležitým nastavením softvéru svojho webového prehliadača.

Prevádzkovateľ poukazuje na to, že v tomto prípade Dotknutá osoba nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

               Okrem toho Dotknutá osoba môže zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky (vrátane IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si prevezme a nainštaluje zásuvný modul webového prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu:                 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Použitie zásuvného modulu webového prehliadača v príslušnom webovom prehliadači aj v príslušnom počítači je obmedzené a po inštalácii sa nesmie deaktivovať ani vymazať, aby sa naďalej zachovalo deaktivovanie služby Google Analytics.

4.10       Vyhlásenie Googlu o ochrane údajov je možné pozrieť na stránke               http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

4.11       Všetky ďalšie podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracúva údaje, nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

4.12       Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete na nasledujúcej stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

V.

Práva Dotknutej osoby

5.1          Dotknutá osoba má právo:

 1. a) na prístup k osobným údajom podľa § 21 Zákona o GDPR,
 2. b) na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona o GDPR,
 3. c) na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona o GDPR,
 4. d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o GDPR,
 5. e) na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o GDPR,
 6. f) namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 Zákona o GDPR,
 7. g) nevzťahovanie sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 Zákona o GDPR,,
 8. h) náhradu škody a zodpovednosť podľa § 38 Zákona o GDPR,
 9. i) prístup k osobným údajom podľa § 61 Zákona o GDPR,
 10. j) opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a obmedzenie týchto práv podľa § 62 Zákona o GDPR,
 11. k) na ochranu súkromia
 12. l) na ochranu osobnosti podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

VI.

Záverečné ustanovenia

6.1          Tieto Zásady sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.2          Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Zásady. Zmenené Zásady budú zverejnené na internetových stránkach www.ideus.sk.

6.3          Pri odvolaní súhlasu Dotknutou osobou nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vykonávaného do času odvolania súhlasu so spracovaním.

6.4          Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa:

               Názov: Molinari, s.r.o.

               Adresa na doručovanie: Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

               Telefónne číslo: +421 948 283 396

               Kontaktný e-mail: info@ideus.sk.

6.5          Tieto Zásady sú účinné odo dňa 10.10.2020.

V Bratislave, dňa 01.10.2020

Mesačný Nápadník
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.