Podmienky služby

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Molinari, s.r.o.
pre internetový obchod www.ideus.sk

(ďalej ako „VOP“)

Všeobecné ustanovenia

1.1          Obchodná spoločnosť Molinari, s.r.o., so sídlom Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 763 110, DIČ: 2022361836, bankový účet vedený v: Československá obchodná banka, a.s.,  č. ú. v tvare IBAN:  SK3575000000004027980094 (ďalej len „Molinari, s.r.o.“ alebo tiež „Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.ideus.sk a kupujúcim, ktorý je definovaný nižšie.

1.2          Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to na jednej strane medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je definovaný nižšie.

1.3          Kontaktné údaje na Predávajúceho určené na komunikáciu s Kupujúcim sú nasledovné:

               - telefón: +421 948 283 396

               - e-mail: info@ideus.sk

               - adresa: Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

Telefonické spojenie je k dispozícii počas pracovných dní od 08:00 do16:00 podľa aktuálnych možností a vyťaženosti; v prípade využitia e-mailového kontaktu sa odpovedá spravidla do 24 hodín od jeho doručenia Predávajúcemu, najneskôr však do 2 pracovných dní od jeho doručenia Predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby v prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci.

1.4          Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá prevádzkuje internetový obchod www.ideus.sk.

1.5          Kupujúci je osoba, ktorá vytvorí a odošle objednávku na kúpu produktu v internetovom obchode www.ideus.sk.

               Kupujúcim môže byť:

  1. a) spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „spotrebiteľ“)
  2. b) alebo podnikateľ - osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom registri, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia a/alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktorá pri plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej  činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „podnikateľ“).

1.6          Produktom sa pre účely týchto VOP chápe súbor vo formáte .pdf alebo vo forme sms, obsahujúci inšpiratívne nápady pre Kupujúceho (ďalej ako „produkt“).

1.7          Dodanie produktu je vzhľadom k jeho charakteru výlučne virtuálne, a to zaslaním linkové prepojenia, odkiaľ si kupujúci hneď pre vykonaní platby stiahne predmetný produkt. Následne je dodanie realizované aj zaslaním e-mailu na zadaný e-mailový účet s rovnakým linkovým prepojením aké sa zobrazuje Kupujúcemu po vykonaním platby.

1.8          Kúpna cena je cena produktu na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna cena“).

1.9         Za kúpnu zmluvu sa pre účely týchto VOP považuje kúpna zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom jedného zo spôsobov definovaných v týchto VOP (ďalej aj ako „kúpna zmluva“) za podmienok upravených týmito VOP.

             

1.10       Tieto VOP upravujú všetky právne vzťahy pre uskutočňovanie obchodu a uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe produktu Kupujúcim za kúpnu cenu spôsobom definovaným v týchto VOP.

1.11       Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uskutočnenej medzi zmluvnými stranami. Na práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo dokumentmi, ktoré tvoria súčasť týchto VOP alebo ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.ideus.sk sa použijú príslušné právne predpisy.

1.12       Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

1.13       Predávajúci a Kupujúci sa budú ďalej v týchto VOP označovať aj ako „zmluvné strany“.

II.

Objednávka produktu

2.1          Zoznam produktov na stránkach www.ideus.sk je katalógom bežne dodávaných produktov Predávajúcim.

2.2          Predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkých položiek produktov.

2.3          Dostupnosť produktu bude vždy jasne uvedená pri predmetnom produkte alebo bude potvrdená na základe dopytu kupujúceho vo forme riadne vyplneného objednávkového formulára.

2.4       V prípade, že Kupujúci prejaví záujem o kúpu produktu ponúkaného Predávajúcim v internetovom obchode www.ideus.sk, Kupujúci si vyberie požadovaný produkt čo do jeho akosti, veľkosti a množstva, tento vloží do nákupného košíka a zvolí si aj spôsob platby v zmysle výberu ponúkaného pri tvorbe objednávky Predávajúcim. Následne Kupujúci ešte vyplní do svojej objednávky kontaktné údaje potrebné na objednanie produktu Kupujúcim a celý proces objednania bude zavŕšený odoslaním objednávky Predávajúcemu (ďalej aj ako „objednávka“).

2.5          Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje taká objednávka, ktorá musí obsahovať vyplnené základné informácie o Kupujúcom, a teda jeho meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo a môže obsahovať vyplnené údaje názov firmy a fakturačná adresa (ak je iná ako doručovacia). Objednávka sa považuje za odoslanú Predávajúcemu zakliknutím políčka „Pokračovať na platbu“. Kupujúci stlačením tlačidla „Pokračovať na platbu“ Predávajúcemu cez ním prevádzkovaný internetový obchod, potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom VOP, a že s ich znením súhlasia, že sa oboznámil a súhlasí aj so všetkými odkazmi vyplývajúcimi z nich (predovšetkým aj so Zásadami ochrany osobných údajov), ako aj, že si ich prečítal a porozumel im.

2.6          Objednávka produktu, ktorú Kupujúci vykoná formou vyplneného objednávkového formulára   je pokladaná za kúpnu zmluvy, a to aj za predpokladu, že v predpísanom formulári sú zo strany Kupujúceho úplne vyplnené všetky požadované údaje a náležitosti objednávky.

2.7          Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Predávajúcemu môže vzniknúť v dôsledku uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov.

2.8          K akceptácii objednávky produktu zo strany Predávajúceho, a teda k prijatiu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho dôjde presmerovaním Kupujúceho na platobný portál, kde Kupujúci uhradí kúpnu cenu produktu. Predmetným okamihom dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.9          Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

III.

Iné dojednania pri objednávke produktu

3.1          Predávajúci je oprávnený poskytnúť Kupujúcemu možnosť dodania náhradného produktu, a to v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné dodať produkt, ktorý bol objednaný Kupujúcim.

3.2          Predávajúci je oprávnený predĺžiť termín dodania produktu z dôvodu jeho dočasného výpadku v systéme.

3.3          Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného produktu podľa bodu 3.1 tohto  článku a má právo odstúpiť od objednávky uvedeného produktu.

IV.

Zrušenie objednávky

A/ Zrušenie objednávky pred uzatvorením kúpnej zmluvy

4.1          Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do úhrady kúpnej ceny produktu.

B/ Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy

4.2          Predávajúci je oprávnený celkom alebo sčasti zrušiť každú už aj akceptovanú objednávku Kupujúceho, o čom je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu bez zbytočného odkladu. Zrušením objednávky (celkom alebo sčasti) podľa predchádzajúcej vety sa objednávka ruší, či už celkom alebo sčasti, od počiatku a nie je pre zmluvné strany záväznou.

4.3          Zrušenie objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho je možné len po predchádzajúcej dohode Predávajúceho a Kupujúceho a za podmienok, ktoré si dohodnú.

4.4          V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti na účet Predávajúceho, budú pri zrušení objednávky pred uzatvorením kúpnej zmluvy, a v prípade zrušenia objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy podľa bodu 4.3. týchto VOP vyššie finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní rovnakým spôsobom a na rovnaký účet, aký bol použitý pri platbe za produkt, pokiaľ Kupujúci nepožiada inak. V prípade čiastočného zrušenia objednávky podľa bodu 4.3. týchto VOP vyššie sa v zrušenej časti bude postupovať primerane ako podľa predchádzajúcej vety.

4.5          V prípade, ak o vrátenie finančných prostriedkov Kupujúci požiada z dôvodu zrušenia objednávky podľa bodu 4.4. týchto VOP vyššie alebo inou formou ako je uvedené v bode 4.5 tohto článku, vrátenie finančných prostriedkov je možné len po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim.

V.

Dodanie produktu

5.1          Predávajúci je povinný dodať produkt Kupujúcemu v linkovom odkaze okamžite po úhrade kúpnej ceny, ako aj na e-mailovú adresu alebo na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Spôsob a forma dodania produktu závisí od konkrétneho objednaného produktu.

5.2       Ak sa pri ponúkanom produkte a/alebo pri tvorbe objednávky uvádza lehota na dodanie produktu, považuje sa táto len za orientačnú lehotu, pričom smerodajné sú pre Kupujúceho tie informácie o dodacej lehote uvedenej v e-maily a od Predávajúceho informujúcej Kupujúceho o doručovaní produktu. Ak sa neuplatní iný postup v zmysle kúpnej zmluvy a/alebo týchto VOP, tak Predávajúci je povinný dodať produkt Kupujúcemu v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zároveň platí, že Predávajúci zabezpečí dodanie produktu Kupujúcemu spôsobom a za poplatky s tým spojené, ktoré budú vyplývať z odoslanej objednávky doručenej Predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie produktu aj pred uplynutím lehoty na dodanie.

5.3          V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný produkt v termíne uvedenom Predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy, upovedomí o tejto situácii Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného produktu alebo mu navrhne dodanie náhradného produktu.

5.4          Pri náhradnom plnení podľa bod 5.3. tohto článku je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať produkt v rovnakej kvalite a cene (ďalej ako „náhradné plnenie“).

5.5          Náklady spojené s vrátením produktu pri odstúpení Kupujúceho od kúpnej zmluvy pri   náhradnom plnení podľa bodu 5.4 tohto článku znáša v tomto prípade Predávajúci, a to vo výške 100 % kúpnej ceny produktu.

5.6          Dodanie produktu Predávajúci uskutoční prostredníctvom odoslania e-mailovej správy na e-mail zadaný Kupujúcim v objednávkovom formulári.

5.7      Lehota na prevzatie produktu dodaného Predávajúcim Kupujúcemu je Predávajúcim garantovaná na 10 kalendárnych dní od jeho sprístupnenia Kupujúcemu.

5.8          Kupujúci má možnosť v lehote uvedenej v bode 5.7 tohto článku VOP cez doručené linkové prepojenie zakúpený produkt stiahnuť a uložiť si ho na nosiči. V prípade, že tak Kupujúci neurobí, Predávajúci nie je povinný k opätovnému zaslaniu predmetného linkového prepojenia na stiahnutie zakúpeného produktu. Predávajúci taktiež za takéto nekonanie Kupujúceho nenesie zodpovednosť.

5.9          V prípade opakovaného doručovania produktu z dôvodu na strane Kupujúceho (najmä, avšak nie výlučne z dôvodu neotvorenia zaslaného e-mailu Kupujúcim, zadaním nesprávneho e-mailu, na ktorý sa zasiela linkové prepojenie alebo v prípade, ak si Kupujúci neprevezme produkt v lehote na prevzatie produktu podľa bodu 5.12. vyššie, prípadné náklady na prípadného opakované doručovanie produktu je povinný znášať Kupujúci.

5.10       Dodanie produktu je uskutočnené jeho zaslaním Kupujúcemu v prípade spotrebiteľa. Za odovzdanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj okamih, keď Kupujúcemu alebo ním poverenej osobe bolo doručené linkové prepojenie po vykonaní platby, kde si Kupujúci alebo ním poverená osoba zakúpený produkt získa.

5.11       Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku produktu zavinenú výpadkom, či poruchou elektronický služieb (e-mailová schránka, porucha pri poskytovaní internetových služieb) alebo udaním nesprávnej e-mailovej adresy Kupujúcim. Predávajúci taktiež nezodpovedá za oneskorené doručenie pri dodávke produktu e-mailom.

5.12       Pri prevzatí produktu je Kupujúci najmä povinný skontrolovať, či bol dodaný produkt riadne a včas doručený, a či je produkt bez vád.

5.13       V prípade neuplatnenia poškodenia produktu bezprostredne po jeho doručení Predávajúcim je Kupujúci oprávnený nárokovať si možné poškodenia produktu v zmysle platného právneho poriadku.

VI.

Cenové podmienky a platobné podmienky

6.1          Kúpna cena produktu je uvedená pri každom jednotlivom  produkte a platí výhradne podľa výšky uvedenej v akceptácii objednávky podľa bodu 2.8. týchto VOP vyššie a len pre internetový obchod www.ideus.sk.

6.2          Cena produktu je uvedená v mene EUR a je uvedená vrátane DPH.

6.3          Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnej ceny podľa bodu 6.1 tohto článku, ako aj ponuku produktov.

6.4          V prípade, že je kúpna cena alebo dostupnosť výrobku zverejnená na www.ideus.sk nie je neaktuálna, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho a Kupujúci má právo v prípade vyššej ceny kúpu produktu odmietnuť.

6.5          Kúpnu cenu za produktu môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

- platobnou kartou pri objednávke produktu v objednávkovou formulári na www.ideus.sk

- bankovým prevodom na účet predávajúceho.

Bližšie informácie k spôsobom a k možnostiam platby sú zverejnené v objednávkovom formulári. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Predávajúceho v odôvodnených prípadoch požadovať od Kupujúceho výlučne platbu za produkt vopred. Predávajúci je oprávnený stanoviť, že v prípade,  ak si Kupujúci objedná väčšie množstvo produktov, kúpnu cenu, vrátane všetkých s ňou súvisiacich poplatkov uvedených v odoslanej objednávke, musí Kupujúci uhradiť predávajúcemu výlučne vopred pred dodaním produktu Kupujúcemu. Obdobne platbu vopred pred dodaním produktu Kupujúcemu môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho aj v prípade, ak Kupujúci opakovane neprevezme objednaný produkt alebo ak opakovane odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim alebo ak opakovane vráti produkt.

6.6      Pri voľbe platby platobnou kartou bude Kupujúci po odoslaní objednávky Predávajúcemu automaticky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde Kupujúci vyplní potrebné údaje, resp. údaje na prihlásenie sa k svojmu PayPal účtu, vrátane platobných údajov. Následne po overení všetkých s tým potrebných údajov sa finančné prostriedky odpíšu zo zadaného účtu Kupujúceho v prospech bankového účtu Predávajúceho, za predpokladu, že odpočítanie finančných prostriedkov je možné a uskutočniteľné a nie je blokované.

6.7          Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí Kupujúci Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane všetkých poplatkov uvedených v odoslanej a Predávajúcemu doručenej objednávke, a to na bankový účet Predávajúceho s uvedením správneho variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky. V prípade bankového prevodu trvá obvykle prevod finančných prostriedkov jeden pracovný deň alebo dlhšie v závislosti od toho, kedy platba bola zrealizovaná a kedy banka skutočne zúčtuje daný prevod. V prípade zrealizovania úhrady cez platobnú kartu sa uhrádzaná čiastka pripisuje v prospech bankového účtu Predávajúceho obvykle ihneď.

6.8          Kúpna cena a príslušné poplatky s tým spojené uvedené v odoslanej a Predávajúcemu doručenej objednávke sa považujú za uhradené Predávajúcemu dňom ich riadneho pripísania v celom rozsahu na bankový účet Predávajúceho.

6.9          Ak si Kupujúci zvolí v objednávke ako spôsob platby platobnú kartu platí, že Predávajúci odošle produkt Kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu v objednávke až po pripísaní konečnej kúpnej ceny, vrátane všetkých poplatkov.

6.10       Vlastnícke právo k produktu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až okamihom uhradenia celej kúpnej ceny vrátane všetkých poplatkov Predávajúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Pre vyvrátenie pochybností sa uvádza, že vlastníckym právom sa pre účel uzatváranej kúpnej zmluvy chápe oprávnenie Kupujúceho k užívaniu zakúpeného produktu, avšak v žiadnom prípade nie jeho ďalší predaj, či jeho ďalšie šírenie bez súhlasu Predávajúceho.

6.11       Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom prevzatia produktu Kupujúcim alebo Kupujúcim poverenej osoby, resp. dňom kedy bolo Kupujúcemu umožnené zo strany Predávajúceho prevziať produkt, pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s prevzatím produktu.

6.12       Zásielka s produktom neobsahuje daňový doklad, ten je doručovaný v samostatnom e-maily. Daňový doklad, ktorým je faktúra, kde je vyúčtovaná celková cena objednávky, a teda kúpna cena produktu, ako aj poplatkov, a to najmä nie však výlučne cena poštovného, balného, dobierky, poistenia, manipulačného poplatku a pod..

6.13       Predávajúci vydá Kupujúcemu daňový doklad podľa bodu 6.14, tohto článku, v ktorom je uvedené:

  1. a) obchodné meno Predávajúceho,
  2. b) miesto podnikania Predávajúceho,
  3. c) adresa prevádzkarne Predávajúceho, ak ju má zriadenú,
  4. d) IČO Predávajúceho, resp. aj ostatné údaje o Predávajúcom,
  5. e) názov a množstvo produktov,
  6. f) kúpna cena jednotlivých produktov, výška poplatkov a celková cena objednávky (bez DPH a s DPH),
  7. g) dátum objednávky,
  8. h) spôsob doručenia zakúpených produktov.

VII.

Záručné podmienky a reklamácia produktu

7.1          V prípade, ak má produkt vady, Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád produktu v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP a v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky, ktoré podrobne upravuje všetky podmienky poskytnutia záruky, plynutia záručnej vady a uplatnenie nárokov Kupujúceho z poskytnutej záruky.

             

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

8.1          Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa doručenia produktu. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nevzťahuje na produkt, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo na produkt určený osobitne pre jedného Kupujúceho alebo produkt, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo produkt uzatvorený v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov alebo produkt, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom.

8.2          Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu, ktorý je  spotrebiteľom všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom pri svojej platbe. Ak je spoločne s produktom poskytnutý Kupujúcemu aj darček alebo akýkoľvek bonus, je uzavretá darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim s rozväzovacou podmienkou, t. j. ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom alebo bonusom stráca účinnosť a Kupujúci je povinný produkt s poskytnutým darčekom Predávajúcemu vrátiť spôsobom, v lehote a za podmienok uvedených vyššie a Kupujúcemu zaniká nárok na bonus.

8.3          Predávajúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy najmä, nie však výlučne, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti produktu alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ produktu dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať produkt Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode www.ideu.sk. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho a v prípade, ak bol produkt a poplatky zaplatené vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu a poplatky za produkt dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to spôsobom, akým plnenie od Kupujúceho prijal.

8.4          Pri odstúpení je príslušná zmluvná strana povinná uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe produktu vrátane preukázania spôsobu, akým bola zaplatená kúpna cena a poplatky, aby ich bolo možné vrátiť.

8.5          Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy doručiť Predávajúcemu produkt v 14 dňovej lehote od doručenia odstúpenia.

8.6          Pokiaľ Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene alebo v rozpore s ustanoveniami týchto VOP alebo v rozpore s platnou právnou úpravou avšak aj napriek tomu odošle produkt Predávajúcemu, nebude takýto produkt Predávajúcim prijatý, prípadne bude zo strany Predávajúceho prijatý a následne uskladnený v súlade s príslušnými právnymi predpismi na náklady spotrebiteľa.

8.7          Adresa na vrátenie produktu je: Molinari, s.r.o., so sídlom Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

8.8          Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu produktu po odoslaní produktu Kupujúcim Predávajúcemu.

IX.

Rozpor s kúpnou zmluvou

9.1          V prípade, ak produkt pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je Kupujúci oprávnený produkt odmietnuť prevziať.

X.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

10.1       Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o GDPR“). Všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa a           návštevníka alebo kupujúceho, predmet a dobu spracúvania, povahu a účel spracúvania, typ osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a prostriedky spracúvania osobných údajov podrobne upravujú Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VO a sú zverejnené na linku https://www.ideus.sk/policies/privacy-policy

10.2       Svoj súhlas s uchovávaním a spracúvaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že pošle e-mailovú správu na info@ideus.sk alebo túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu telefonicky. Pri zaslaní e-mailovej správy kupujúci zároveň uvedie do predmetu tejto e-mailovej správy „odvolanie súhlasu s uchovávaním a spracúvaním osobných údajov.“

XI.

Záverečné ustanovenia

11.1       Tieto VOP sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

11.2       Predávajúci je oprávnený meniť tieto VOP. Zmenené VOP musia byť zverejnené na internetových stránkach internetového obchodu www.ideus.sk.

11.3       VOP sú platné pre konkrétnu kúpnu zmluvu v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ z ustanovení VOP nevyplýva niečo iné. Ak by sa niektoré ustanovenie VOP, resp. kúpnej zmluvy stalo vo vymedzenom rozsahu neplatné alebo neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné, účinné a vykonateľné. Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

11.4       Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov súdnou cestou medzi Predávajúcim a Kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

11.5       Tieto VOP nadobúdajú účinnosť odo dňa 10.10.2020.

V Bratislave, dňa 01.10.2020

Mesačný Nápadník
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.